مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار

از جعاله فقهای اسلامی تعاریف مختلفی ارائه داده اند؛

- جعاله صیغهه ایست که ثمره آن حاصل شدن منفعت است، بواسطه ی قراردادن عوضی با آنکه علم شرایط نیست در عمل و عوض.

- جعاله ملتزم شدن به عوض، بر عمل حلال و مقصود عقلاء به صیغه ای که دلالت بر جعاله نماید.

- جعاله در شرع ملتزم نمودن عوض معلومی بر عملی دانسته است.

- در جعاله عامل می تواند معلوم نباشد و مجهول باشد و در این استنباط همه ی فقها متف القولند.

اختلاف فقها = در اینکه عوض معلوم نباشد.

بنابراین

جعاله التزام شخصی است ( به صورت ایقاع ) به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی معین.

بودن طرف شرط صحت جعاله نیست که دارای 2 طرف به نام های

جاعل = ملتزم قرارداد

عامل = مورد قرارداد جعاله را انجام می دهد

می باشند.

اُجرت مورد جعاله را حق الجعاله می گویند.

مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :