قرارداد ودیعه

ودیعه مشتق از ودع به معنی مستقر نمودن و سپردن است و عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای اینکه مجاناً آن را نگه دارد. ودیعه عقدی است از عقود معین و باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله باشد و شرایط خاصه دیگری نیز دارد که با اجماع آن ها عقد ودیعه تحقق می یابد.

عقد ودیعه مانند دیگر عقود نیاز به ایجاب و قبول مودع و مستودع دارد و در این رابطه ماده 608 قانون مدنی مقرر می دارد

- در ودیعه، قبول امینی لازم است اگرچه به فعل باشد،

زیرا عقد بدون قصد و رضای طرفین که رکن اساسی برای صحت عقد است واقع نمی شود.

طبق ماده 191 قانون مدنی

- باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد کند.

عقد ودیعه عقدی است؛ عهدی، که به موجب آن مستودع هر زمان بخواهد می تواند آن را بهم بزند.

طرفین عقد ودیعه باید باید اهلیت برای معامله را داشته باشند. یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند. هرگاه کسی مال خود را به محجوری بسپارد عقد ودیعه منعقد نمی شود و چنانکه تحویل گیرنده ی مال، صغیر غیر ممیز و مجنون باشد، و هرگاه آ» را تلف کنند و یا سبب تلف آن شوند، آنان مسئول نقص و تلف شدن مال نمی باشند؛ زیرا صاحب مال با سپردن مال خود به دست آن ها اقدام به ضرر خویش نموده و با ماده 125 قانون مدنی منطبق می باشد و مودع لازم نیست مالک مالی باشد که آن را امانت می گذارد.

آنکه مال را به امانت می گذارد     =     مودع

آنکه مال را به امانت می گیرد      =    مستودع

مالی که مستودع سپرده می شود    =   ودعی یا مال ودیعه

مستودع تعهد می کند که هر زمان مودع بخواهد مال را به او رد نماید.

مورد ودیعه می تواند منقول یا غیر منقول باشد.

قانون مدنی فصل نهم خود را اختصاص به ودیعه داده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید