قرارداد کار

قانون کار در ماده 7 خود قرارداد کار را اینگونه تعریف نموده است؛

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.در این قرارداد علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله در زمان انعقاد قرارداد، رعایت شرایط ذیل الزامی می باشد

1- مشروعیت مورد قرارداد باید از نظر شرع و قانون مشروع باشد.

2- معین باشد.

3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر، یعنی علاوه بر اهلیت قانونی و شرعی باید از نظر انجام کار برای آ» ها ممنوعیت وجود نداشته باشد.

در قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد می بایست

- نوع کار یا حرفه

- وظیفه ای که کارگر باید در آن اشتغال داشته باشد

- حقوق و مزد و لواحق

- ساعت کار تعطیلات و مرخصی ها

- محل انجام کار

- تاریخ انعقاد قرارداد

- مدت قرارداد

- و چنانچه کار برای مدت معینی باشد و موارد دیگری که مربوط به عرف و عادت شغلی و محلی است،

ذکر گردد.

نوعی از قرارداد کار ، قرارداد جمعی  کار ( قراردادیست که یک طرف آن کارفرما یا نمایندگان صنف کار و طرف دیگرآن نمایندگان کارگران یا شورای اسلامی کار و یا انجمن کارگران می باشد )

هدف از این نوع قرارداد         =        تعیین شرایط کار

/ 0 نظر / 11 بازدید