قرارداد وصیت

وصیت اعمال حقوقی مدنی است که از طریق استخلاف یعنی تعیین جانشینی برای بعد از فوت،

این معنی شامل وصیت تملیکی و عهدی می گردد. در علم درایه وصیت عبارت است از اینکه شیخ اجازه موقع سفر یا مرگ اجازه روایت کردن از نشخه متضمن روایت را بعد از مرگ خویش به کسی بدهد

در مورد نقل روایت از چنان نسخه ای اختلاف نظر هست، اشکالی ندارد. بنابراین وصیت بر 2 نوع است:

1- وصیت تملیکی : وصیتی است که به موجب آن کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگ به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تحقیقاً وصیت تملیکی ایقاع است و مواد قانونی قابل حمل بر ایقاع بودن آن هست. کما اینکه بعضی آن را حمل بر عقد بودن می نمایند.

2- وصیت عهدی : مامور کردن شخص یا اشخاصی در طی وصیت برای انجام کار یا کارها و یا تصرفات معین نسبت به بعد از فوت  وصیت کننده و وصیت موصی به صرف ترکه او تا میزان ثلث ترکه را اصطلاحاً وصیت به ثلث نامند و اگر زائد بر میزان ثلث درآید آن را وصیت به زائد ثلث نامند.

وصیت نامه ورقه ایست رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن ترتیب تصرفات قانونی در دارائی های خویش و نگهداری مولی علیه خود را نیت می کند و بر 3 نوع است

الف - وصیت نامه خود نوشت

که موصی تمام آن را به خط خود بنویسید و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط او باشد و به امضای او رسیده باشد.

ب - وصیت نامه رسمی

وصیت نامه ایست که در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد.

ج - وصیت نامه سری

وصیت نامه ایست که طبق مقررات مربوط به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد. خواه به خط موسی باشد و یا نه؛ ولی باید به امضای موصی باشد. خواه تاریخ داشته باشد ، خواه نه!

/ 0 نظر / 8 بازدید